Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

1938, Boerinnenbond, Vrouwenbeweging

Op 28 december werd ’s middags om 2 uur in het patronaat een vergadering gehouden, op aandringen van pastoor Debije,  om te komen tot oprichting van een boerinnenbond. De Z.E.H. Bemelmans en juffrouw Hendriks traden als sprekers op en vertelden de werkwijze van de bond en wat het nut was voor de boerinnen.
Later is de naam Boerinnenbond gewijzigd in Vrouwenbeweging.
Het eerste bestuur werd gevormd door de dames: P.Arts-Gellings, voorzitter; L. van Rens-Lemmen, secretaresse; N. Cleven-Wagemans, penningmeester; G. Verdellen-Thielen en N. Jacobs-Janssen, beide bestuursleden; adviseur was pastoor L. Debije. Ledenaantal: 40.
De activiteiten bestonden de eerste jaren hoofdzakelijk uit cursussen voor het huishouden en het gezin, met veel geestelijke inslag.
In Oorlogsjaren wenste men zich niet te onderwerpen aan de regels, die de bezetter dicteerde en werd de vereniging op non-actief gesteld.
Op 23 januari 1946 vond de heroprichting van de Boerinnenbond plaats. Het aantal leden bedroeg toen 71 en de contributie werd vastgesteld op fl. 1,00.
In 1971 was door een conflict met het provinciaal bestuur een breuk ontstaan. Een aantal afdelingen in de kring Horst besloot voortaan zelfstandig te functioneren. De naam werd toen veranderd in L.V.B. Limburgse Vrouwenbeweging.
Het activiteitenpakket zag er in die tijd ook geheel anders uit. Vorming en creativiteit namen een zeer belangrijke plaats in.
Bij het 40-jarig bestaan bedroeg het aantal leden ongeveer 80. Maar vanaf die tijd is het ledenaantal afgenomen, mede doordat oudere dames afhaakten en de jongere leden met hun schaarse vrije tijd keuzes moesten maken, bij welke vereniging zij gingen of bleven.
Momenteel telt de vereniging 49 leden, die zeer actief zijn. Een aantal gaat wekelijks volksdansen en in de zomermaanden wordt er bij goed weer op maandagavond gefietst.
Het activiteitenseizoen loopt van half september tot half april en het aantal activiteiten varieert tussen de 13 en 15 avonden of dagdelen. De opkomst bij deze gelegenheden is zeer hoog. De contributie bedraagt fl.20,00.
Het bestuur bestaat in 2011 uit de volgende personen: Annie Hoeymakers-Lemmen, voorzitter ; Toos Tillemans-Hoezen, secretaresse; Mia Buijssen-Keijsers, penningmeester; Mia Alaerds-Reintjes en Truus Everaerts-Vullings, beiden bestuurslid.
Ondanks diverse pogingen is het niet gelukt om nieuwe bestuursleden aan te trekken, waarna de vereniging op 31 maart 2011 is opgeheven.

 

Puzzel bijna opgelost…

Hieronder een foto uit omstreeks 1954 van een uitstapje van de Boerinnenbond naar Schiphol.
Wie waren de personen op deze foto? Diverse reacties zijn bij de Stichting Heemkunde binnengekomen.
Uit de reacties blijkt dat de foto niet in 1956 maar eerder in 1953 of 1954 moet zijn gemaakt. We plaatsen de foto nog een keer met de namen, die we ontvangen hebben. Wellicht dat de ontbrekende namen nu wel ingevuld kunnen worden. We hebben bij enkele nummers ook verschillende namen doorgekregen.

Reacties graag naar e-mailadres: voorzitter@heemkundehegelsom.nl of naar Nelly Dekker-Geurts, telefoonnummer 077-3988602.
Het zou mooi zijn als we de puzzel volledig opgelost krijgen, Met uw hulp moet dat toch zeker lukken!

 

De ontvangen naam of namen van de personen op de foto zijn:

1. Medewerker vliegveld Schiphol  2. Cor Huijs of Fien Lenssen ?  3. Truuj Hofmans  4. Anneke Keijsers  5. Dien Hendriks-Mathey  6. Nelke Jacobs-Janssen of Marie Hesen-Schattevoet ? 7. Til Geurts-Hanssen     8.  Gerda Paulissen-Geurts   9.   ?  10.  Truuj Kortjaans-Bertrams  11. Mie van Rens-Schatorjé  12. Marie Lemmen-van der Sterren 13. An Brands-Janssen  14. Truuj Bertrams-Thijssen 15. An Bouten-Hoeijmakers  16. Marie Coppers-Janssen  17. ?  18. Drika Crooijmans 19. ?   20. Grit Lemmen-van Rens of Truuj Beelen-van Rengs ?  21. Anna Schobers-Heijligers 22. Drika Verstappen of Truuj Lemmen (Wienes Truuj) ? 23. Mien Driessen-van der Sterren  24. Beth Aerts-Jeurissen 25. Lies Saris-Francken  26. Mie Saris  27. ?   28. Trien Huijs-Willems  29. Truus Francken-Willems  30. Truus Janssen of Dien Geurts ?  31. Mia Kleuskens-Schobers  32. Maria van Stratum  33. Mie Cuppen-Bertrams of Mie Lemmen ? 34. Nel van de Munckhof-Cortjaans  35. Dora Geurts-Billekens  36. Marie Geurts  37. Nel Lemmen  38. Truuj Nellen-Driessen  39. Wies Huijs-Janssen