Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

1955, Muziekvereniging St. Hubertus,  

www.hubertushegelsom.nl

 De oprichting

Doordat pastoor Geusgens goed verslag gaf in de kroniek weten wij goed de ontstaansgeschiedenis van de fanfare. In 1955 schrijft hij: 

“Oprichting Fanfare. Reeds lang waren er in de parochie stemmen opgegaan om ook hier te komen tot oprichting van een fanfare, waarvan ‘t gemis ook bij kerkelijke plechtigheden zoals processies, 1e H. Mis, eerste en plechtige Communie der kinderen bijzonder gevoeld werd. Na overleg met leidende personen van het parochieleven werd besloten de zaak aan een algemene parochie-vergadering voor te leggen. Deze werd belegd op Zondag 27 Febr. Op deze vergadering, welke zich op een grote belangstelling kon verheugen, werd met algemene stemmen besloten tot oprichting ener fanfare over te gaan, ofschoon men zich de financiële moeilijkheden eraan verbonden niet ontveinsde. Een gunstige gelegenheid deed zich trouwens voor de oprichting voor door het feit, dat de fanfare van Melderslo haar instrumenten van de hand wilde doen en deze voor de prijs van ƒ 1000 aan Hegelsom te koop aanbood. Unaniem werd besloten op dit aanbod in te gaan. Het parochie-comité zou voorlopig als bestuur optreden, totdat een definitief bestuur gevormd zou zijn. Tevens werd besloten een rondgang te houden om de eerste gelden bij elkaar te krijgen. Deze rondgang werd een groot succes. Dank zij de ijver der propagandisten werd in twee weken tijds bijna twee duizend gulden opgehaald. Ook door andere acties o.a. met ophalen van oud-papier, oud ijzer etc. werd nog een aardige som gelds bijeen gebracht, zodat reeds spoedig met de fanfare kon gestart worden. Een dertigtal jongens gaven zich als leden op aan wie door de heer J. Rutten te Horst, die daartoe was aangezocht, het eerste theoretische muziekonderricht werd bijgebracht. Op Zondag 24 april werden de instrumenten officieel door de fanfare van Melderslo bij gelegenheid van een concert in het patronaat aan Hegelsom overgedragen, zodat thans definitief met de fanfare in de parochie kon worden begonnen.

Moge de jonge fanfare nog veel bijdragen om de luister der Kerkelijke plechtigheden te verhogen.”

De fanfare

Gestart werd met een 23-tal (muzikantleden) en een voorlopig bestuur van dertien Hegelsomse prominenten onder het tijdelijke voorzitterschap van Pastoor Geusgens. Op dinsdag 8 maart 1955 vond de eerste repetitie plaats o.l.v. Martin Rutten uit Horst in het patronaatsgebouw (zaal “Debije”). Dirigenten tot 1967 waren o.a. E. Dietz, J. van Meijel en Jan Verberne. In een sneltreinvaart, van 1955-1971 promoveerde de fanfare van de vierde afdeling naar de ereafdeling. Tevens werden twee provinciale en twee nationale titels behaald.

Vooral dirigent Nico van de Kroonenberg uit Arcen drukte 18 jaar lang een grote stempel op de vele successen in de jaren zeventig en tachtig. O.l.v. Josef Suilen uit Venlo promoveerde de fanfare in 1987 naar de superieure afdeling. Vervolgens stond de fanfare o.l.v. Loek Smeijsters uit Bocholtz. En vanaf 1995 stond fanfare St. Hubertus 11 jaar lang o.l.v. Jos Stoffels uit Thorn, die in januari 2006 werd opgevolgd door Phil van Landeghem uit Ittervoort. In deze periode liet St. Hubertus zien dat het thuishoorde in de superieure afdeling met klinkende resultaten met een 8,70 gemiddeld bij de concoursdeelnames van 1997, 2002 en 2007.

Sinds 2010 staat de fanfare onder leiding van Bart Partouns uit Maasbracht. Onder zijn leiding deed de fanfare vrijwillig een stapje terug naar de tweede divisie, maar bewees de fanfare in 2012 dat zij thuishoort in de 1e divisie. St. Hubertus werd Limburgs kampioen met 91 punten en lof der jury en promoveerde weer direct terug naar de hoogste afdeling. Op het concours op 23 oktober 2016 werd deze prestatie zelfs overtroffen door in de 1e divisie het ongelooflijke resultaat van 95,58 punten met lof der jury te behalen.

Andere orkesten

Vanaf 1962 tot eind jaren tachtig had de muziekvereniging ook nog ongeveer dertig jaar lang, een eigen drumband (dames-klaroenkorps) en Majorettengroep. Iinstructeur Jeu Vekens uit Horst en leider Piet Saris waren de grote promotors van de toenmalige drumband. Ook heeft de muziekvereniging ruim veertig jaar blaaskapellen gekend, zoals de (Boeren)blaaskapel, “Loeketaler Muzikanten” en DNF (vroeger De Nieuwe Formatie).

In 1986 werd de jeugdfanfare opgericht. Een van de initiatiefnemers en de eerste dirigent was Ger Smits uit Hegelsom. In 1990 werd hij opgevolgd door Eric Roefs uit Horst, die op zijn beurt in 1996 het dirigentenstokje overdroeg aan Maarten Rijs uit Horst. In september 2005 werd hij opgevolgd door Bram Soentjens uit Blerick. Vanaf oktober 2006 stond de jeugdfanfare onder leiding van dirigent Will Jacobs uit Oirlo, die in 2010 het stokje overdroeg aan Bart Partouns. In de periode van 2013 tot 2018 was Ruud van Cruchten dirigent van de jeugdfanfare en tegenwoordig staat zij onder leiding van Marc Thijssen uit St. Anthonis.

Kortom

Muziekvereniging St. Hubertus is een levendige muziekvereniging die midden in het dorp staat: trots en enthousiast en met het muzikale en sociale aspect hoog in het vaandel. Bestaande uit een veelzijdig fanfareorkest op 1e divisieniveau, jeugdorkest en een bloeiende jeugdopleiding.

.