Over kippen- en staakbonendorp Hegelsom | info@heemkundehegelsom.nl

Inzegening nieuwe herbouwde St. Joris Kapel in het buurtschap “Dijkerheide” te Hegelsom

Na de oprichting van de Heemkunde Stichting in Hegelsom, zijn wij op zoek gegaan naar Cultuur en Historie.
Hegelsom is altijd een dorps gemeenschap geweest, van hard werkende mensen en van weinig historische gebouwen. Daar is ons dorp ook te jong voor.

De Dijkerheide (de Diekerhei) is het oudste stukje Hegelsom, wat in onze geschiedenis wordt besproken. Vandaar, dat wij daar zijn begonnen met zoeken. De Dijkerheide met het natuurpark `t Ham werd veel bezocht niet alleen door wandelaars en of fietsers, maar ook door verkenners (scouting) van Hegelsom en omstreken, die daar veel activiteiten hebben ontplooid. Er kwamen ook scoutinggroepen uit Venlo e.o. en zo kwam het, dat deze groepen ervoor gezorgd hebben, samen met de toenmalige Verkenners uit Hegelsom, onder leiding van Hopman meester Wijnen en Vaandrig meester van Deijnen, dat er een kapel werd gebouwd als geschenk voor Pastoor Geusgens, die aalmoezenier was bij scouting Noord Limburg en hier in Hegelsom tot Pastoor werd benoemd. De plek was snel gevonden. Het was dicht bij de uitvalsplaats van de verkenners en de grond waarop het gebouwd is was van Meester Wijnen. Dus daar moest deze kapel komen.
Op 28 september 1952 werd de kapel met veel belangstelling van verkenners uit de buurt en inwoners van Hegelsom ingezegend door Pastoor Geusgens. Door de buurt werd de kapel onderhouden en van bloemen en kaarsen voorzien.

Het werd een bekende plek voor jong en oud en niet alleen voor devotie. In de zestiger jaren was dit meer een hangplek geworden. De kapel werd bouwvallig en er was toen niemand, die zich het lot van deze kapel wilde aantrekken en zodoende werd ze midden jaren zestig afgebroken.

Het St. Jorisbeeld met de draak werd in stukken terug gevonden en na goedkeuring van Pastoor Jacobs liet Toon Heldens, op zijn kosten het beeld opmaken. Het hoofd ontbrak, maar werd in het bos in goede staat gevonden zodat het ook weer de echte St. Joris werd.
Met dit beeld en oude tekeningen werd een plan gemaakt door de stichting Heemkunde, om de kapel, wat trouwens een geschenk was, in ere te herstellen.

Wij als stichting hadden geen geld om dit te laten herbouwen, maar samen met een aannemer uit Hegelsom, kwamen wij op het idee, om het Bouwopleidingscentrum (BOC) Horst, hier bij te betrekken. Deze waren al snel bereid hier aan mee te werken. Zij konden hier een leerproject voor de leerlingen van maken.

Iets bouwen, wat een blijvend karakter had met historische facetten. Het was toen nog druk in de bouwsector en de leerlingen konden overal worden ingezet, zodat wij een tijdje moesten wachten.

Voor ons een geluk, er kwamen minder opdrachten binnen en voor het BOC kwam er ruimte om met dit project te startten. De leerlingen hebben dit van a tot z uitgewerkt en gingen aan de slag.

Onze aannemer zorgde voor de nodige vergunningen en materialen en zo kwam dankzij de medewerking van de Gemeente Horst aan de Maas, alles in een stroomversnelling en de bouw vorderde gestaag.

Als wij nu het resultaat bewonderen, mogen wij zeggen, dat wij een prachtig stukje vakwerk rijker zijn. Het is een kroon op het werk van de leerlingen en hun instructeurs. Het is een verrijking voor het oog in een prachtig natuurgebied en een rustpunt voor iedereen die dit wil.
Het is nu een tijd, dat iedereen op zijn eigen manier zijn geloof wil belijden en zo`n plek, die rust uitstraalt is hiervoor zeer geschikt.
Om subsidies voor dit project te krijgen is zeer moeilijk, het is geen monument in die zin, maar dankzij de sponsoring van de aannemer met zijn onderaannemers, het BOC en de inwoners van Hegelsom is dit financieel haalbaar voor onze stichting. Ook de Gemeente en de Rabobank steunen ons elk jaar en er is nog een aanvraag lopende. Wij als Stichting Heemkunde zullen zorgen voor het onderhoud, samen met vrijwilligers.

Op zondag 30 september aanstaande zal deze herbouwde kapel weer worden ingezegend door onze Deken A. de Graaf Woutering. Dit is op twee dagen na, 60 jaar na de eerste inzegening. Wij zullen om 9.30 uur beginnen met een H. Mis, waar ook het beeld van St. Joris centraal zal staan. Na de H. Mis zullen wij in processie het beeld naar de nieuwe kapel brengen en daarmee het cadeau uit het verleden weer in ere herstellen.

Jong Nederland van Hegelsom zal het beeld dragen in deze processie, omringd door scouting regio Venlo, die bij de eerste bouw betrokken waren. Ook zullen veel genodigde mee lopen o.a. Fanfare, Stichtingsbestuur Heemkunde, vertegenwoordigers van gemeente Horst a/d Maas, Kruisen en kapellen, Kerkbestuur, parochieraad, Dorpsraad, buurtschap Dijkerheide, inwoners van Hegelsom en nog veel anderen.

Na de inzegening en enkele korte toespraken, zullen wij samen gezellig wat kunnen drinken en veel over de geschiedenis van Hegelsom praten.

St. Joris de patroon heilige van de scouting, zal ons hopelijk goed weer brengen. Hij heeft al van zich laten horen, door zich door blikseminslag in een boom, meer ruimte en uitstraling te verschaffen.

Wij als Stichting Heemkunde Hegelsom hopen, dat deze kapel een mooie plek zal worden, zoals die vroeger was en door veel mensen zal worden bezocht.

Namens de Stichting,
G.Tillemans Voorzitter.